Jogszabály változások 2009. október

Írta: Administrator 2009. november 24. kedd, 13:40

Nyomtatás

2009. október 2. – 2009. október 30.

217/2009. (X.2.) Korm. r. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről
„A Kormány az üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A jegyző az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági eljárásban az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területen jár el.
A Kormány az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjét, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjét, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzőjét jelöli ki. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági eljárásban a jegyző, illetve a főjegyző a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel jár el.” (MK 2009/141. szám)

 

32/2009. (X.2.) OKM r. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendelet módosításáról (MK 2009/141. szám)

218/2009. (X.6.) Korm. r. a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól (MK 2009/142. szám)

54/2009. (X.6.) IRM r. a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI.26.) IM rendelet módosításáról (MK 2009/142. szám)

52/2009. (X.6.) KHEM r. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról (MK 2009/142. szám)

53/2009. (X.6.) KHEM r. a földgázárakkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2009/142. szám)

18/2009. (X.6.) PM r. a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről (MK 2009/142. szám)

220/2009. (X.8.) Korm. r. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről (MK 2009/143. szám)

130/2009. (X.8.) FVM r. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet módosításáról (MK 2009/143. szám)

221/2009. (X.9.) Korm. r. egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2009/144. szám)

8/2009. (X.9.) MeHVM r. a piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről szóló 16/2004. (IV.24.) IHM rendelet módosításáról (MK 2009/144. szám)

54/2009. (X.9.) KHEM r. a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről (MK 2009/144. szám)

19/2009. (X.9.) PM r. a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól (MK 2009/144. szám)

20/2009. (X.9.) PM r. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról (MK 2009/144. szám)

21/2009. (X.9.) PM r. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII.8.) PM rendelet módosításáról (MK 2009/144. szám)

222/2009. (X.14.) Korm. r. az elektronikus közszolgáltatás működéséről (2009/145. szám)

223/2009. (X.14.) Korm. r. az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról (MK 2009/145. szám)

224/2009. (X.14.) Korm. r. a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról (MK 2009/145. szám)

225/2009. (X.14.) Korm. r. az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről (MK 2009/145. szám)

226/2009. (X.14.) Korm. r. a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2009/145. szám)

30/2009. (X.14.) EüM r. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.) ESZCSM rendelet módosításáról (MK 2009/145. szám)

132/2009. (X.14.) FVM r. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV.3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről (MK 2009/145. szám)

133/2009. (X.14.) FVM r. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII.10.) FVM rendelet módosításáról (MK 2009/145. szám)

134/2009. (X.14.) FVM r. a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és –átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII.18.) FVM rendelet módosításáról (MK 2009/145. szám)

135/2009. (X.14.) FVM r. a szeszesital-piac ellátását szolgáló újbor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről (MK 2009/145. szám)

55/2009. (X.14.) KHEM r. egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2009/145. szám)

2009. évi XCII. tv. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. ülésszakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú Egyezmény felmondásáról (MK 2009/146. szám)

2009. évi XCIII. tv. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény felmondásáról (MK 2009/146. szám)

227/2009. (X.16.) Korm. r. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2009/146. szám)

228/2009. (X.16.) Korm. r. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról (MK 2009/146. szám)

229/2009. (X.16.) Korm. r. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2009/146. szám)

230/2009. (X.16.) Korm. r. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2009/146. szám)

136/2009. (X.16.) FVM r. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról (MK 2009/146. szám)

55/2009. (X.16.) IRM r. a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról (MK 2009/146. szám)

26/2009. (X.16.) ÖM r. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításával és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggően egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2009/146. szám)

22/2009. (X.16.) PM r. a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről (MK 2009/146. szám)

28/2009. (X.19.) MNB r. a jegybanki alapkamat mértékéről
„A jegybanki alapkamat mértéke 7,0 %.
Ez a rendelet 2009. október 20-án lép hatályba.
Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 24/2009. (IX.28.) MNB rendelet.”
(MK 2009/147. szám)

2009. évi XCV. tv. a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról (MK 2009/148. szám)

237/2009. (X.20.) Korm. r. a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2009/148. szám)

238/2009. (X.20.) Korm. r. a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2009/148. szám)

239/2009. (X.20.) Korm. r. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

E rendelet határozza meg a Magyar Köztársaság területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.
Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.
Szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom,
Szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom,
Szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,
Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz,
Kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakba együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.
Üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.
Közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,
Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
Falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.
 
A Kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a jegyzőt jelöli ki.
 
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően a 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.
A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.
(MK 2009/148. szám)

56/2009. (X.20.) KHEM r. egyes díjakkal, bírságokkal, valamint előirányzatok felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendelteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (MK 2009/148. szám)

57/2009. (X.20.) KHEM r. az egyes vasúti utazási kedvezményekről (MK 2009/148. szám)

1174/2009. (X.20.) Korm. hat. a rendelkezésre állási támogatásnak a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra ösztönző átalakításához kapcsolódó egyes kormányzati feladatokról (MK 2009/148. szám)

2009. évi XCVII. tv. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról (MK 2009/149. szám)

2009. évi XCVIII. tv. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról (MK 2009/149. szám)

2009. évi XCIX. tv. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
„Az ásvány-, gyógy-, és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot. A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet – a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint – vissza kell táplálni. A vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv – a 2009. szeptember 30-án jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, energia hasznosítási célú termálvíztermelés esetében – kérelemre engedélyezi a visszatáplálás mellőzést, ha a kérelemmel érintett kitermelés megfelel az (1) bekezdésben meghatározott szempontok érvényesülését szolgáló, a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek.”
„A vízhasználó a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz használatára tekintettel általa fizetendő víz-készletjárulékot – legfeljebb a vízkészletjárulék összege erejéig – csökkentheti a termálvíz visszatáplálást biztosító kút kialakításával, illetve a berendezések korszerűsítésével összefüggésben, az adóévben felmerült igazolt és a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv által elfogadott költségének az összegével.” (MK 2009/149. szám)

29/2009. (X.22.) MNB r. a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. (XI.18.) MNB rendelet módosításáról (MK 2009/149. szám)

139/2009. (X.22.) FVM r. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (MK 2009/149. szám)

58/2009. (X.22.) KHEM-PM együttes r. egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (MK 2009/149. szám)

17/2009. (X.22.) KvVM r. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.8.) KvVM rendelet módosításáról (MK 2009/149. szám)

26/2009. (X.22.) NFGM r. az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A § (1) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan játszótéri eszköznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az egyenértékű védelem.”

A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I.22.) GKM rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A 2. §-ban meghatározott előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan mutatványos berendezésnek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állították elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
(2)Az (1) bekezdés vonatkozásában a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az egyenértékű védelem.”

Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III.7.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„d) a Bizottság 2009/298/EK határozata (2009. március 26.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról.” (MK 2009/149. szám)

27/2009. (X.22.) NFGM r. a regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló rendeletek módosításáról (MK 2009/149. szám)

28/2009. (X.22.) NFGM r. a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII.22.) TNM rendelet módosításáról (MK 2009/149. szám)

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szöveg) (MK 2009/150. szám)

2009. évi C. tv. az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezmény módosításának kihirdetéséről (MK 2009/152. szám)

2009. évi CI. tv. az 1980. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Közúti Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításának kihirdetéséről (MK 2009/152. szám)

2009. évi CII. tv. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról (MK 2009/152. szám)

241/2009. (X.29.) Korm. r. a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről (MK 2009/152. szám)

242/2009. (X.29.) Korm. r. a lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről (MK 2009/152. szám)

244/2009. (X.29.) Korm. r. a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet módosításáról
„A közúti gépjárművek, a mezőgazdasági vontatók, a hatósági jelzéssel ellátott lassú járművek és a segédmotoros kerékpárok (a továbbiakban együtt: gépjárművek), a gépjárművezetés oktatására használt gépjárművek (a továbbiakban: oktató gépjárművek), az önjáró mezőgazdasági gépek (a továbbiakban: mezőgazdasági erőgépek), a motorfűrészek és az erdészeti közelítő eszközök (a továbbiakban: erdészeti gépek), valamint a halászati hajtóerőgépek üzemanyag- és kenőanyag-felhasználása – az igazolás nélkül elszámolható költség meghatározásához – az e rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján vehető figyelembe.”
 
„A benzinüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:
a)      1000 cm3-ig                                       7,6 liter/100 kilométer,
b)     1001-1500 cm3-ig                              8,6 liter/100 kilométer,
c)      1501-2000 cm3-ig                              9,5 liter/100 kilométer,
d)     2001-3000 cm3-ig                              11,4 liter/100 kilométer,
e)      3001 cm3 felett                                   13,3 liter/100 kilométer.

A gázolajüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:
a)      1500 cm3-ig                                       5,7 liter/100 kilométer,
b)     1501-2000 cm3-ig                              6,7 liter/100 kilométer,
c)      2001-3000 cm3-ig                              7,6 liter/100 kilométer,
d)     3001 cm3 felett                                   9,5 liter/100 kilométer.”

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjának, illetve (2) bekezdésének alkalmazása esetén az üzemanyag- és kenőanyag-felhasználás e rendelet szerint történő meghatározásához a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt adattartalmú útnyilvántartásban az üzemanyag feltöltés (tankolás) helyét, idejét és mennyiségét, valamint a kilométeróra állását is fel kell tüntetni.” (MK 2009/152. szám)

35/2009. (X.29.) EüM r. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról (MK 2009/152. szám)

140/2009. (X.29.) FVM r. a gabona és rizs intervenciójáról (MK 2009/152. szám)

141/2009. (X.29.) FVM r. az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről (MK 2009/152. szám)

59/2009. (X.29.) KHEM r. a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII.29.) KHVM rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (MK 2009/152. szám)

27/2009. (X.29.) ÖM r. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól (MK 2009/152. szám)

28/2009. (X.29.) ÖM r. a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról (MK 2009/152. szám)

88/2009. (X.29.) OGY hat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról (MK 2009/152. szám)

245/2009. (X.30.) Korm. r. az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2009/153. szám)

58/2009. (X.30.) IRM r. az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról (MK 2009/153. szám)

24/2009. (X.30.) SZMM r. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet módosításáról (MK 2009/153. szám)