Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Predstavenie projektu Udalosti spojené s projektom

MEDZINÁRODNÉHO ZAMESTNÁVATEĽSKÉHO PAKTU

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

 

 

Regionálny úrad práce
severného Maďarska

a

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach


si Vás dovoľuje pozvať na

slávnostné podpísanie zakladajúcej listiny
 
MEDZINÁRODNÉHO
ZAMESTNÁVATEĽSKÉHO
PAKTU


v rámci projektu pod názvom
 

MAgyar SLOvensky Workforce

uskutočneného za podpory Európskej únie

Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007- 2013

Termín: 5. októbra 2010 10: 00 hod.
Miesto: Zemplínska regionálna
rozvojová agentúra podnikaní

Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Vállalkozói Központ / Zemplén Európa Ház
3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.

A rendezvényről készült fotók itt láthatók:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail


A rendezvényről készült fotók itt láthatók:

 

 

Ukončili projekt slovensko-maďarskej spolupráce

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

 

12. október 2010 (Tuesday) 15:33 – Búzafalvi Tamás

Dnes sa v Redute (Népkert) uskutočnilo záverečné podujatie programu MASLOW vytvoreného na podporu
spolupráce v oblasti zamestnanosti medzi našou krajinou a Slovenskom. V prihraničných regiónoch medzi inými
vytvorili informačné body v záujme znižovania problémov na trhu pracovných síl.

Podujatia sa zúčastnili projektoví partneri: pobočky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Rožňave,
Trebišove, BOKIK,  Severo-maďarské regionálne vzdelávacie ústredie, ako aj všetky občianske združenia,
zamestnávatelia, samosprávy, ktoré spolupracovali na realizácii projektu. 5. októbra ako výsledok 12-mesačnej
spolupráce bol vytvorený jeden z rozhodujúcich elementov programu, a to medzinárodný pakt o zamestnanosti,
o partnerstve. Slovensko-maďarský medzinárodný pakt o zamestnanosti podpísalo 31 maďarských a slovenských
organizácií. Zúčastnené organizácie reprezentujú viacero oblastí hospodársko-spoločenského života: sú to
zamestnávatelia, komory, občianske združenia, inštitúcie pre vzdelávanie dospelých a poskytujúce odborné
vzdelávanie, samosprávy, úrady práce.

Cieľom projektu MASLOW bolo, aby sa našli riešenia pre problémy trhu pracovných síl, aby sme v záujme
uvedeného realizovali programy zlepšujúce situáciu v oblasti zamestnávateľnosti, zosúladili finančné zdroje za
účelom toho, aby sa realizovali nové programy politiky rozvoja a zamestnávania – informovala o podrobnostiach
Andrea Tárnok, projektová manažérka. Severo-maďarské regionálne vzdelávacie ústredie (ÉRÁK) naštartovalo aj
„Omni-bus“, mobilné pracovisko poskytujúce internetový prístup a služby napomáhajúce pri hľadaní zamestnania
a vypracovaní životopisu; služby využilo cca 1300 osôb v 80 obciach – odznelo na záverečnej konferencii.

Podľa Sándora Szalayho, projektového manažéra Regionálneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, je veľmi dôležitá spolupráca medzi dvomi susednými krajinami; v oblasti stavebného priemyslu
a hotelierstva bola v uplynulých mesiacoch veľká fluktuácia pracovných síl. Dr. Szilágyiné Baán Anna, tajomníčka
BOKIK oboznámila účastníkov s databázou firemných informácií, vypracovanou komorou, pomocou ktorej sa
prihraniční zamestnávatelia môžu informovať o investíciách, o požiadavkách voči dodávateľom a iných
obchodných parametroch.

- Európskou úniou podporovaný slovensko-maďarský program partnerstva bol úspešný, realizovali sa programy
na zlepšovanie prihraničnej spolupráce a situácie v zamestnanosti. Projekt MASLOW si kládol za svoj hlavný cieľ
spoločné využitie a rozvoj humánnych zdrojov, spoluprácu na trhu pracovných síl. Vytvorili sme po šesť
informačných bodov, uzlov na Slovensku aj u nás doma, ďalej sme vydali aj trojjazyčný Pojmový slovník trhu
práce, hlavne pre uchádzačov o zamestnanie. V rámci programu sa uskutočnila dobrovoľná spolupráca
rovnocenných rozhodujúcich predstaviteľov hospodársko-spoločenského života prihraničných regiónov, ich
zomknutie sa na základe podpísaných zmlúv – vyhlásil Dr. Csaba Stadinger, zástupca generálneho riaditeľa
Severo-maďarského regionálneho ústredia práce.

 Búzafalvi T.

 

 

XII. GÖMÖR EXPO

Napísal Dócs Beáta Streda, 21 Apríl 2010 06:26

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Podujatie regiónu Sajó-Rima
Maďarsko-slovenská výstava a veľtrh
Putnok: 30.04.2010 - 05.02.2010
Očakávaný počet návštevníkov 10 000, možnosť zúčastniť sa aj ako vystavovateľ.
Podrobnejšie informácie a prihláška na: www.novico.hu
Telefonická infolinka: 0036 20 936-2488

 

Podujatia

Napísal Dócs Beáta Utorok, 27 Apríl 2010 07:31

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Obchodná a priemyselná komora župy Borsod-Abaúj-Zemlén sa zúčastnila na 2. medzinárodnej konferencii projektu Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov“, ktorá sa konala dňa 20.04.2010 v Bratislave.

maslow.bokik.hu/files/podujatia_bratislava_april_20.doc

 

Harmonogram MASLOW projektu

Napísal Dócs Beáta Pondelok, 08 Február 2010 09:27

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Harmonogram MASLOW projektu

Čítať celý článok: Harmonogram MASLOW projektu

   

Operatívne pracovné stretnutie

Napísal Dócs Beáta Pondelok, 08 Február 2010 08:02

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

 • miesto: Zasadačka (4.posch.) Regionálneho Centra Úradu Práce Severného Maďarska, Miskolc (adresa- Mindszent tér 3.)
 • čas: 29.01.2010 (piatok) 9.00-12.00 hod.

Agenda:

 • Predstavenie poradcov Informačných Bodov, opis zodpovedností (RCÚPSM, UPSVAR )
 • Vyškolenie poradcov Informačných Bodov - časový horizont, miesto, tematika (VCSM )
 • Predstavenie vykonaných aktivít súvisiacich s projektom, správa podaná jednotlivými partnermi (15-20 minút/partner)
 • Príprava úloh súvisiacich s prvou správou projektu
 • Iné

Zúčastnení:

 • Úrad Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny - Košice
 • Vzdelávacie Centrum Severného Maďarska
 • Obchodná a Priemyselná Komora župy Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Euroregión Sajó-Rima (civilné združenie)
 • Samosprávny Kraj župy Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Samosprávny Kraj Hidvégardó
 • Úrad Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny – Rožňava
 • Úrad Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny – Trebišov
 • Príslušné pracoviská Regionálneho Centra Úradu Práce Severného Maďarska

 

RCÚPSM - Regionálne Centrum Úradu Práce Severného Maďarska
(ÉMRMK – Észak Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ)
ÚPSVAR – Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny
VCSM - Vzdelávacie Centrum Severného Maďarska
(ÉRÁK - Észak Magyarországi Képző Központ)

   

ZÁPIS Z PRACOVNEJ PORADY

Napísal Dócs Beáta Piatok, 05 Február 2010 13:44

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Zápis vykonaný: 15.10.2009 z pracovného stretnutia ohľadne projektu MASLOW

Miesto: Zasadačka (4.posch.) Regionálneho Centra Úradu Práce Severného Maďarska, Miskolc (adresa- Mindszent tér 3.)

Pán riaditeľ, Szabó József privítal zúčastnených a zdôraznil dôležitosť programu, ktorý v súčasnej hospodárskej situácii môže pomôcť s riešeniami problémov na trhu práce v pohraničných regiónoch Maďarska a Slovenska.

Zástupca riaditeľa, Dr. Stadinger Csaba predstavil zúčastnených, a následne informoval, že podľa VÁTI s.r.o. bude návrh zmluvy čoskoro k dispozícii, a v ktorej  začiatok projektu môže byť upravený na 15.10.2009. Ukončenie projektu bude tým pádom tiež posunuté. Pravdepodobný termín podpisu zmluvy je koniec októbra-začiatok novembra, o tom však budú informované všetky zúčastnené strany.
V krátkosti zhrnul doterajšiu ročnú spoluprácu – prípravy projektu, vykonané práce  súvisiace s projektom, pričom tiež zdôraznil, že tomuto projektu je venovaná celonárodná pozornosť, keďže spomedzi všetkých podaných žiadostí bol náš projekt vyhodnotený ako jediný úspešný. 
Tento projekt môže byť vhodný aj v recesívnom ekonomickom prostredí na vybudovanie obchodných partnerstiev, pre spoločný vývoj a zlepšenie miery zamestnanosti v dotknutých mikro-regiónoch.

Následne zverejnili príslušné pracoviská úradu práce možné miesta Informačných Bodov (IB). Reč bola aj o kritériách týchto miest.

Úlohy na ďalšie obdobie zhrnul do nasledujúcej tabuľky:

Úlohy Zodpovedný Termín ukončenia
Definovanie obsahu databázy, postúpenie partnerom RCÚPSM 21.10.2009
Doplnenie obsahu databázy a zaslanie späť hlavnému partnerovi Jednotliví partneri 27.10.2009
Pre hlavného partnera -Určenie zodpovedných za úlohy súvisiace s aktualizáciou databázy (vytvorenie, doplnenie, mesačná aktualizácia) Jednotliví partneri 27.10.2009
Vytvorenie samostatných a spoločných web stránok Jednotliví partneri Začať okamžite(plánované spustenie do prevádzky: január 2010)
Ukončenie rozmiestnenia Informačných Bodov Príslušné pracoviská na maďarskej – slovenskej strane 30.10.2009
Stanovenie výberu poradcov Informačných Bodov RCÚPSM Úrad práce Košice 16.11.2009
Zabezpečenie prostriedkov súvisiace s Informačnými Bodmi RCÚPSM Úrad práce Košice Po podpise zmluvy - okamžite
Aktualizácia harmonogramu prác RCÚPSM 21.10.2009
Stanovenie programu/harmonogramu Omni-Bus-ov VCSM 16.11.2009
Vypracovanie vzdelávacieho programu poradcov IB VCSM 16.11.2009
Organizovanie otváracej konferencie RCÚPSM Po podpise zmluvy - okamžite

Zástupca riaditeľa, Dr. Stadinger Csaba sa poďakoval každému za účasť a pracovnú poradu ukončil.
Miskolc, 16.10.2009

Zápis zo zasadnutia pripravili:
Tóth Edit
Dr. Újabb Orsolya

Schválil:
Dr. Stadinger Csaba
Zástupca riaditeľa

   

Piatok, 27 Máj 2022 21:59

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail