Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Služby poskytované priemyselnou komorou Cenník poskytovaných služieb BOKIKu

Ukončili projekt slovensko-maďarskej spolupráce

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

 

12. október 2010 (Tuesday) 15:33 – Búzafalvi Tamás

Dnes sa v Redute (Népkert) uskutočnilo záverečné podujatie programu MASLOW vytvoreného na podporu
spolupráce v oblasti zamestnanosti medzi našou krajinou a Slovenskom. V prihraničných regiónoch medzi inými
vytvorili informačné body v záujme znižovania problémov na trhu pracovných síl.

Podujatia sa zúčastnili projektoví partneri: pobočky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Rožňave,
Trebišove, BOKIK,  Severo-maďarské regionálne vzdelávacie ústredie, ako aj všetky občianske združenia,
zamestnávatelia, samosprávy, ktoré spolupracovali na realizácii projektu. 5. októbra ako výsledok 12-mesačnej
spolupráce bol vytvorený jeden z rozhodujúcich elementov programu, a to medzinárodný pakt o zamestnanosti,
o partnerstve. Slovensko-maďarský medzinárodný pakt o zamestnanosti podpísalo 31 maďarských a slovenských
organizácií. Zúčastnené organizácie reprezentujú viacero oblastí hospodársko-spoločenského života: sú to
zamestnávatelia, komory, občianske združenia, inštitúcie pre vzdelávanie dospelých a poskytujúce odborné
vzdelávanie, samosprávy, úrady práce.

Cieľom projektu MASLOW bolo, aby sa našli riešenia pre problémy trhu pracovných síl, aby sme v záujme
uvedeného realizovali programy zlepšujúce situáciu v oblasti zamestnávateľnosti, zosúladili finančné zdroje za
účelom toho, aby sa realizovali nové programy politiky rozvoja a zamestnávania – informovala o podrobnostiach
Andrea Tárnok, projektová manažérka. Severo-maďarské regionálne vzdelávacie ústredie (ÉRÁK) naštartovalo aj
„Omni-bus“, mobilné pracovisko poskytujúce internetový prístup a služby napomáhajúce pri hľadaní zamestnania
a vypracovaní životopisu; služby využilo cca 1300 osôb v 80 obciach – odznelo na záverečnej konferencii.

Podľa Sándora Szalayho, projektového manažéra Regionálneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, je veľmi dôležitá spolupráca medzi dvomi susednými krajinami; v oblasti stavebného priemyslu
a hotelierstva bola v uplynulých mesiacoch veľká fluktuácia pracovných síl. Dr. Szilágyiné Baán Anna, tajomníčka
BOKIK oboznámila účastníkov s databázou firemných informácií, vypracovanou komorou, pomocou ktorej sa
prihraniční zamestnávatelia môžu informovať o investíciách, o požiadavkách voči dodávateľom a iných
obchodných parametroch.

- Európskou úniou podporovaný slovensko-maďarský program partnerstva bol úspešný, realizovali sa programy
na zlepšovanie prihraničnej spolupráce a situácie v zamestnanosti. Projekt MASLOW si kládol za svoj hlavný cieľ
spoločné využitie a rozvoj humánnych zdrojov, spoluprácu na trhu pracovných síl. Vytvorili sme po šesť
informačných bodov, uzlov na Slovensku aj u nás doma, ďalej sme vydali aj trojjazyčný Pojmový slovník trhu
práce, hlavne pre uchádzačov o zamestnanie. V rámci programu sa uskutočnila dobrovoľná spolupráca
rovnocenných rozhodujúcich predstaviteľov hospodársko-spoločenského života prihraničných regiónov, ich
zomknutie sa na základe podpísaných zmlúv – vyhlásil Dr. Csaba Stadinger, zástupca generálneho riaditeľa
Severo-maďarského regionálneho ústredia práce.

 Búzafalvi T.