Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Obchodné informácie Vzdelávanie, kurzy

Informácia o vykonaní zápisu do evidencie stavebníkov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Stoll Gáborné
25. novembra 2009, streda


Na základe §39 odsek (2) stavebného zákona LXXVIII. z roku 1997 je opávnený vykonávať podnikateľskú činnosť v odbore stavebníctva len ten,

 • koho podnikateľská činnosť v stavebníctve je zahrnutá do zoznamu oprávnených činností,
 • kto disponuje vhodným sídlom spoločnosti, resp. miestom podnikania pre stavebnú činnosť,
 • kto má vhodnú kvalifikáciu na výkon stavebnej činnosti, príp. aspoň jeden zo stálych zamestnancov, alebo iných pracovníkov spoločnosti (zamestnaným podľa iného druhu pracovnoprávneho vzťahu (na dohodu)) disponuje potrebným odborným vzdelaním, a
 • kto podľa §39 zákona LXXVIII. z roku 1997 na základe povolenia pre stavebnú činnosť zamestnáva v trvalom pracovnom pomere, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu osobu zodpovednú za výkon technických a odborných úloh.


Všetky podnikateľské subjekty, ktoré chcú podnikať v odbore stavebníctva sú povinní tento podnikateľský zámer nahlásiť do evidencie stavebníkov, ktorú vedie Maďarská Obchodná a Priemyselná Komora (MOPK).
Je tiež povinný oznámiť MOPK stavebnú činnosť vykonávanú v členských štátoch EHP, kde existuje právo voľného pohybu služieb pre všetkých podnikateľov, ktorí poskytujú cez-hraničné služby v oblasti stavebníctva.
Tie podnikateľské subjekty, ktoré stavebnú činnosť vykonávali už pred 01.10.2009, príp. ju vtedy len začali, sú povinné vykonať toto oznámenie najneskôr do 31.1.2010.
Tie podnikateľské subjekty, ktoré stavebnú činnosť začali vykonávať až po 01.10.2009, sú povinní nahlásiť obchodnú činnosť v odbore stavebníctva najneskôr do 5 pracovných dní od začatia podnikania.

Spôsob oznámenia:
Do doby, pokiaľ bude k dispozícii elektronický registračný softvér je možné vyplniť PDF.formulár cez počítač. Po vytlačení je potrebné ho podpísať štatutárnymi zástupcami spoločnosti a zaslať poštou na adresu: Registračná Stavebná Kancelária MOPK, Kossuth L. tér 6-8, 1055 Budapešť.

Klienti, ktorí nedisponujú počítačom si možu tento formulár bezplatne vyžiadať v MOPK, alebo v niektorej z regionálnych komôr. Po vyplení formulára strojom, podobne, je potrebné zabezpečiť podpis štatutárneho zástupcu spoločnosti, a zaslať ho poštou na adresu: Registračná Stavebná Kancelária MOPK, Kossuth L. tér 6-8, 1055 Budapešť, alebo doručiť ho osobne na ktorúkoľvek regionálnu obchodnú a priemyselnú komoru.    

Po vykonaní zápisu do evidencie, prípadné zmeny je možné urobiť prostredníctvom tohto istého formulára.

Zákaznícky servis regionálnych komôr:
Vyplnenie formulára pozostáva z dvoch častípovinných a nepovinných údajov. Nevyplnenie nepovinných údajov nemá vplyv na vydanie registračného čísla, ale za uvedené údaje zodpovedá žiadateľ. Pravosť údajov (vyplnené žiadateľom) nachádzajúce sa v evidencii môžu byť kontrolované stavebným úradom, ako aj MOPK, resp. regionálnou obchodnou a priemyselnou komorou.

Posúdenie predložených žiadostí nastane až po pripísaní správneho poplatku za vykonané služby na samostatný účet MOPK.
Správny poplatok za služby vo výške 5.000,- Ft prosíme uhradiť na číslo účtu MOPK 10300002-20373432-71933285 vedeného v MKB Bank Zrt, s uvedením príslušného označenia „správny poplatok za služby”, a DIČa odosielateľa. Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti v komore.

Informáciu/rozhodnutie ohľadne prijatia, príp. vykonania zápisu do evidencie, ako aj vydania registračného čísla bude Registračná Stavebná Kancelária MOPK zasielať písomne.

Register stavebníkov je verejný, a po spustení softvéru bude sprístupnený každému na web stránke MOPK.
Okrem údajov, ktoré poskytol žiadateľ, záznamy v evidencii stavebníkov obsahujú aj nasledujúce informácie:

 • registračné číslo žiadateľa, a obdobie, na ktoré sa registračné číslo vydáva,
 • e-mailovú adresu a faxové číslo žiadateľa, prípadne telefonický kontakt – ak tieto údaje žiadateľ poskytol,
 • prípadné sťažnosti a výsledok ich šetrenia – sťažnosti prijaté stavebným úradom, resp. MOPK
 • výsledky inšpekcií vykonávané stavebným úradom, úradom práce a inšpektorátom práce,
 • konečné rozhodnutia príslušných orgánov,
 • výmaz z evidencie vrátane dôvodu, pre ktorý bol výmaz uskutočnený,
 • údaje, ktoré už boli dobrovoľne poskytnuté podnikajúcimi stavebníkmi v rôznych formulároch prostredníctvom MOPK.


Evidencia stavebníkov zahŕňa aj zoznam tých podnikateľov, ktorých podnikateľskú činnosť v obore zakázala MOPK na základe podnetu stavebného úradu, resp. po výmaze z evidencie stavebníkov.

V prípade ďalších informácií kontaktujte call-centrum: 430-6160

Formuláre na vyplnenie je možné otvoriť programom Adobe Reader 7.0, alebo vyššou verziou. Najnovšiu verziu programu je možné stiahnuť z tejto adresy:
http://get.adobe.com/reader/