Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Služby poskytované priemyselnou komorou Cenník poskytovaných služieb BOKIKu

Cenník služieb BOKIKu

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

POSKYTOVANÉ SLUŹBY

Ekonomické a obchodné informácie

 • Informácie o súčasných maďarských právnych predpisoch
 • Na základe najnovších dostupných informácií z databázy „CégKomplex” poskytujeme poradenstvo v oblasti platných právnych predpisov, pripravujeme výpis, resp. kópiu požadovaných právnych predpisov za poplatok. Poskytovanie informácií je bezplatné.
 • Miesto poskytnutia: „Služby klientom”
 • Informácie na úrovni samosprávy; o rozhodnutiach, nariadeniach súvisiacich s hospodárstvom
 • Poskytujeme poradenstvo o všetkých potrebných zmenách a právnych predpisoch, ktoré majú/môžu mať vplyv na podnikateľské subjekty.
 • Informácie o výsledkoch správ z hospodárstva a konjunktúry
 • Informácie na základe zdrojov dostupných pre komoru, resp. prostredníctvom komory vykonaných prieskumov, výsledkov štúdií
 • Informácie o medzinárodných hospodárskych a obchodných procesoch
 • Informácie o medzinárodných obchodných zmluvách
 • Informácie o medzinárodných, národných a okresných výstavách, veľtrhoch a podujatiach
 • Informácie o oblasti colných sadzieb a kvót, postupoch colného a povoľovacieho konania
 • Ekonomická analýza, príprava konjunkturálnych prieskumov o hospodárení v okrese


Ekonomické, finančné a právne poradenstvo

 • Podmienky pre začínajúcich ponikateľov
 • Účtovné, finančné a daňové poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovné poradenstvo
 • Právne poradenstvo – domáci, zahraničný obchod
 • Technika – zahraničný, domáci obchod
 • Marketingové poradenstvo
 • Informácie o možnostiach zúčastniť sa tendrov, a o možnostiach čerpania úverov
 • Poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia
 • Poradenstvo v oblasti manažmentu kvality
 • Informácie ohľadne priemyselného vlastníctva, patentovania, ochranných známok
 • Franchise-systémy
 • PR poradenstvo
 • Projektové poradenstvo
 • IT poradenstvo


Vyhľadávanie obchodných partnerov, sprostredkovanie ponúk

 • Vyhľadávanie ochodných ponúk v zahraničí prostredníctvom zahraničných komôr
 • Sprostredkovanie zahraničných obchodných partnerov prostredníctvom zahraničných komôr
 • Vyhľadávanie obchodných partnerov z databázy MKIK (Maďarská obchodná a priemyselná komora), resp. prostredníctom rôznych komôr cez medzinárodné katalógy, z počítačových databáz
 • Vydanie obchodných ponúk v publikáciách zahraničných obchodných komôr
 • Zverejnenie domácich a zahraničných obchodných ponúk v Spravodajovi obchodnej komory
 • Prevádzkovanie databázy s nehnuteľnosťami
 • Investičné poradenstvo – poskytnutie informácií, zabezbečenie programu

Organizovanie obchodných podujatí

 • Obchodné rokovania, organizovanie programu obchodných misií do zahraničia, dojednanie  podmienok, zbezpečenie tlmočníkov a odborníkov v oblasti zahraničného obchodu
 • Organizovanie poznávacích zahraničných ciest pre členov komory v súlade s vopred dojednanými potenciálnymi obchonými partnermi, a v spolupráci so zahraničnými obchodnými komorami, resp. prostredníctvom obchodných zastúpení prevádzkovaných ITDH (Agentúra pre rozvoj obchodu a investícií v Maďarskej republike).
 • Organizovanie domácich a zahraničných výstav a veľtrhov
 • Dohľad nad veľtrhmi organizované župou Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Zebezpečenie obchodných rokovaní domácich podnikateľov so zahraničnými delegáciami

Registrácia firiem

 • Regitrácia a evidencia podnikateľských subjektov
 • Vedenie záznamov, aktualizácia údajov podnikateľov pôsobiacich v rámci župy, zaznamenanie dát novovzniknutých firiem. Vydávanie osvedčení a potvrdení. Miesto: „Služby klientom”
 • Služba: zoznam adries
 • Poskytovanie adries pre registrovaných členov podľa rôznych výberových kritérií. Cena za poskytnutie služby: 50,- Ft+DPH/adresa pre clenov BOKIKu, pre nečlenov: 80,- Ft+DPH/adresa - na základe písomnej žiadosti a vyplnení príslušného formulára. Táto služba je k dispozícii na mieste poskytnutia: „Služby klientom”, ale je možné aj písomné objednanie, resp. faxom. Cena tohto zoznamu vo vytlačenej forme /bez doplatku/s etiketou – v tomto prípade je aj výrobná cena etikety spoplatnená 3,- Ft/adresa, resp. v súboroch txt., XLS., dbf., alebo na CD. V pripade môžnosti napálenia údajov na CD, doplatok za CD je vo výške 200,- Ft.
 • Pre členov BOKIKu poskytujeme ročne 50 adries bezplatne.

Odborné vzdelávanie, Odborné skúšky

 • Informácie v oblasti odborného výcviku/školení
 • Vzelávanie, kurzy – aj pre dospelých
 • Informácie o legislatíve týkajúcej sa odborného vzdelávania
 • Informácie o praktickej príprave študentov (dohody o spolupráci, študentské zmluvy)
 • Pripomienkovanie odborných návrhov/projektov
 • Zabezpečenie kurzov pre odborné vzdelávanie, vrátane skúšok
 • Organizovanie akademických súťaží
 • Účasť v skúšobných komisiách pri národne uznávaných odborných skúškach
 • Odborné fórum pre podnikateľov