Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Obchodné informácie Vzdelávanie, kurzy

Technologický vývoj

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Malí s strední podnikatelia budú mať opäť možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EU v rámci výzvy tohto projektu.

Názov projektu: Rozvoj mikro-, malých- a stredných podnikateľov zavedením nových technológií GOP-2009/2-2.1.1/A, KMOP-2009/2-1.2.1/A

Cieľ: Zvýšenie ziskovosti mikro-, malých- a stredných podnikateľov prostredníctvom zavedenia nových technológií a modernizácie.
Vrámci tohto projektu sa vytvára možnosť, aby mikro-, malé- a stredné podniky získali značné prostriedky z fondov EU na modernizáciu a nákup inovatívnej technológie. Finančnú pomoc je možné využiť na investície vyžadujúce technologický rozvoj.V rámci vypísanej výzvy ide o nasledujúce oprávnené aktivity:

 

 1. Investície vyžadujúce technologický rozvoj – podľa toho, či ide o:

  • Nákup nového zariadenia, alebo
  • Obstaranie takého zariadenia, pri ktorom žiadateľ preukáže, že dané zariadenie nie je staršie ako 3 roky (rok výroby zariadenia nesmie byť starší ako tri roky pred podaním žiadosti, a žiadateľ na nákup zariadenia predtým nepoužil prostriedky z domácich, resp. iných EU zdrojov).

 2. Rozvoj informačnej technológie (IT)

  • hardver
  • softver.

 3.Jednorázový poplatok za registráciu domény, a k tomu prislúchajúceho web-hostingu
 4.Zriadenie web stránky súvisiaci s registráciou domény (povinné, v prípade že žiadateľ v projekte žiada aj o registráciu domény, samostatne sa o to žiadať nedá!)
 5.Riadenie, overovanie systémov, zavádzanie a overovanie noriem pre kvalitu a ochranu životného prostredia.

Výška poskytnutých finančných prostriedkov činí v prípade GOP-2009/2-2.1.1/A minimálne 1mil.Ft, maximálne 25 mil Ft., v prípade KMOP-2009/2-1.2.1/A minimálne 1mil Ft, maximálne však 20 mil Ft.

Predpokladaný počet možných schválených žiadostí:
V rámci výzvy GOP-2009/2-2.1.1/A – v roku 2009 a 2010: 1000-1700 ks
V rámci výzvy KMOP-2009/2-1.2.1/A – v roku 2009-2010: 250-300 ks.

Intenzita pomoci: maximálne 50% z celkových oprávnených výdavkov v závislosti od regiónu.  Pre župu Pešť nesmie maximálna intenzita pomoci presiahnuť 35% celkových oprávnených výdavkov na projekt, pre Budapešť 25%.

Oprávnení prijímatelia: obchodné spoločnosti, družstvá, súkromní podnikatelia, ktorí spĺňajú definíciu mikro-, malí a strední podnikatelia, pokiaľ vyhovujú podmienkam stanoveným vo výzve projektu.

Žiadaťeľmi v rámci tejto výzvy možu byť podľa prílohy č.1 nariadenia 800/2008/EK mikro-, malé alebo stredne veľké podniky, ktorých priemerný ročný počet zamestnancov v polslednom kalendárnom roku pred podaním žiadosti predstavoval v priebehu celého finančného roka minimálne 1 osobu.

V prípade ak obchodné spoločnosti, družstvá, súkromní podnikatelia podali žiadosť v roku 2010, ale ešte pred 31.5.2010, a v čase podania žiadosti nedisponovali odúhlasenou ročnou účtovnou závierkou 2009 (schválenou Valným zhromaždením, vlastníkmi), prípadne konsolidovanou účtovnou závierkou spoločnosti, bude predmetom skúmania zjednodušená výročná správa spoločnosti (súvaha, výsledovka) a údaje roku 2008.

Termín podania žiadostí: od 30.11.2009 – 31.12.2010

Podrobné informácie spolu s návodom na vyplnenie žiadosti, ako aj podmienky poskytnutia pomoci na predloženie všetkých potrebných dokumentov sú k dispozícii na internetovej stránke agentúry (Agentúry Národného Rozvoja) www.nfu.hu